حقوقی و فرهنگی

ارایه اطلاعات فرهنگی و حقوقی وپاسخ به سوالات حقوقی شما

انواع جرایم:

جرایم عمدی:هم قصد وهم فعل مجرمانه در ان وجود داشته باشد

جرایم غیر عمدی:قصد مجرمانه نداریم ولی فعل مجرمانه داریم

خطای جزایی:قصد مجرمانه و فعل مجرمانه در ان نیست به موجب بی احتیا طی صورت می گیرد

نقشه کشیدن برای انجام جرم:قصد مجرمانه

انجام دادن اعمال مجرمانه:فعل مجرمانه

قصد منجز:قصد خاص از ابتدا قصد داشته باشیم جرمی را انجام دهیم

تفاوت بین خطای جزایی با جرایم غیر عمدی :

درجرایم غیر عمدی قصد نداریم ولی فعل مجرمانه را انجام می دهیم اما در خطای جزایی قصد مجرمانه و فعل مجرمانه وجود ندارد بر اساس بی احتیا طی صورت می گیرداگر در ماهها ی حرام جرایمی صورت بگیرد جرم فرد مجرم دو برابر خواهد شدهر قتل غیر عمدی را شبه عمد مینامیم در شبه عمد انگیزه ای وجود ندارد در شبه عمد ما دیه داریم ولی قصاص نداریم  قصاص فقط برای قتل های عمدی استبه عنوان مثال:فردی برای شکار به جنگل می رود اما به جای شکار حیوان انسان شکار می کند-این قتل غیر عمد است چون قصد نداشته اما فعل مجرمانه را انجام داده کلمه ی غیر عمد بیشتر برای تصادفات راهنمایی ورانندگی صورت می گیرد.

ترور رئیس جمهور یک کشور : قتل عمد: قصد +فعل مجرمانه

مسوولیت جزایی افراد با هم فرق می کنند مسوولیت جزایی هم برای مجرم است وهم برای کسی که با مجرم همکاری می کند

مجرم.مباشر.فاعل.عامل.همه به یک مفهوم به کار می رود

هر فردی بر اساس جرمی که انجام می دهد مجازات میشود:مسوولیت جزایی

قانون مجازات اسلامی همان قوانین ماهوی است که جرم .مجازات را به ما معرفی می کند

تجاوز به عنف:هر کسی با زور و با شکستن وارد جایی شود

مباشر جرم :همراه کننده ی جرم   

 مباشر مجرم:همراه کننده ی مجرم

 شریک جرم:فردی جرمی را که انجام گرفته  با مجرم همکاری کرده است

معاون جرم: 1-کسی که در صحنه ی جرم حضور ندارد2- تهیه ی وسایل ارتکاب جرم برای مجرم کسی است که عالما وعامدا به مجرم اصلی کمک کرده باشد سردستگی گروه جرم در خصوص مجرمین .  عالما=اگاهی قصد مجرمانه   عامدا= فعل مجرمانه

قصد مجرمانه :نیت اعمال بد.

 عنصر قانونی معاونت:فرد مجرمی که قانون حرکت انرا جرم پیش بینی کرده است.

در جرایم تعزیرات از علل مشدده ی مجازات سردستگی گروه است .

مجازات معاون قاتل بیش تر از معاون سارق است.

به عنوان مثال:10-نفر تصمیم میگیرند از بانک سرقت کنند5-نفر بیرون5-نفر داخل بانک5- نفرمسلح داخل بانک مباشر جرم و5-نفر بیرون از بانک مباشر مجرم یا شریک جرم هستند.

تبانی:فروش  اسلحه توسط فردی برای قتل دیگری معاون جرم هم به حساب می اید یا زنی به بهانه ی ریختن اشغال در خانه را باز نگه دارد و اقایی وارد منزل شود و همسرش را به قتل برساند

3-نوع جرم داریم:1-جرم تام.2-جرم عقیم 3-جرم محال

1-جرم تام:جرمی است که مجرم هم فعل مجرمانه دارد هم قصد مجرمانه مسیر فعل مجرمانه نتیجه ی دلخواه برای مجرم دارد به عنوان مثال ترور رئیس جمهور

2-جرم عقیم: جرمی است که مجرم هم فعل مجرمانه دارد هم قصد مجرمانه عامل جرم در مسیرمجرمانه خودش دچار مشکل میشودنتیجه ی دلخواه را برای مجرم ندارد به عنوان مثال:ممکن است فردی به خاطر سهل انگا ری به رئیس جمهور تیر بزنه اما تیر به جای اینکه به قلب رئیس جمهور بخورد به کتف او بخورد این جرم جرم عقیم است.

3-جرم محال:جرمی است که مجرم هم فعل مجرمانه دارد هم قصد مجرمانه مسیر فعل مجرمانه دارد اما نتیجه ی دلخواه را برای مجرم ندارد مسیر فعل مجرمانه:مسیری است برای یک مجرم که قانون ان را جرم می شناسد

ایین دادرسی کیفری:مراحل رسیدگی به یک پرونده از ابتدا تا انتهای ان

1-رویه ی قضایی = نظریه ی که قاضی از یک محکمه انجام میدهد  

2-اطاله ی دادرسی= وقتی است برای رسیدگی به یک پرونده

3-دادگاه صالح=دو موضوع باید رعایت شود:

1-هر جرمی در دادگاه مخصوص به خود باید رسیدگی شود به عنوان مثال :دادگاه نظامی.دادگاه جنایی.دادگاه جرایم پزشکی .دادگاه ویژه جرایم اقتصادی.دادگاه انقلاب(نگهداری مواد مخدر. خریدو فروش.حمل سلاح سردوگرم نگهداری ان.رسیدگی به افرادی که به صورت غیر قانونی به خارج از کشور رفتن تهدیدات افرادی که بر علیه جمهوری اسلا می ایران اقدام می کنند).دادگاه خا نواده(حضانت فرزند .درخواست مهریه.نفقه).دادگاه عمومی.دادگاه روحا نیت .دادگاه ارشاد که فقط در تهران وجود دارد.(قماربازی.مشروبات الکلی.فروش فیلم و سی دی ها ی غیرمجاز.مسائلمربوط به دختروپسر)

2-زمان و محل وقوع جرم:اگر جرم در تهران صورت گیرد در دادگاه صالح تهران و اگر جرم در ساری صورت گیرد در دادگاه

صالح ساری باید رسیدگی شود

اهانت به رهبر افرادی که بر علیه رهبر بی احترامی می کنند در واقع دو نوع جرم صورت می گیرد1- به هم زدن نظم اجتماعی۲-اهانت به رهبر

بند نسفان=زندان زنان

از علل رافع مسوولیت کیفری= بحث دفاع مشروع است در دفاع مشروع باید عملیات بازدارنده انجام دهیم  دفاع باید باتجاوز خطر مناسب باشد.در دفاع مشروع جرم را باید دفع کنیم به انتظامات دولتی اطلاع دهیم و فردمجرم قصد وفعل مجرمانه ی خود را اعلام کندکسی که ازادی تن نداشته باشد نمی تواند دفاع مشروع انجام دهد به عنوان مثال:زندانی که برای انتقال سرباز را زخمی کند نمی تواند ادعای دفاع مشروع کند چون یک فرد زندانی است

اضطرار=برای نجات جان خود جان نفر دیگری را می گیرد  قصاص نفس ندارد ولی باید دیه ان را بپردازیم در اضطرار مسوولیت مدنی وجود دارد ولی کیفری وجود ندارد.به عنوان مثال فردی شما را مجبور کند که فرد دیگری را از بین ببرید

امر ودستور قانون= اصل قانونی بودن جرایم ومجازات تا قانون عملی راجرم نشناسدجرم محسوب نمی شود.

رضایت مجنی علیه=فردی که جرم بر اوواقع شود رضایت دهد.

+ نوشته شده در  جمعه چهارم دی ۱۳۸۸ساعت 11:14  توسط دالتونهای حقوقی  |